Velstandsstatistikregisteret

Registerets formål Hovedformålet med statistikken er at belyse størrelse, sammensætning og fordeling af indkomster for personer og familier med bopæl i Danmark. Statistikken benytter mere omfattende indkomstbegreber end, det gøres i Skatteorienteret indkomststatistik (se dennes statistikbeskrivelse) for et givet kalenderår. Statistikken søger derfor - i modsætning til den skatteorienterede statistik - at inddrage så mange væsentlige indkomstarter som muligt uden hensyn til, hvordan indkomsterne behandles skattemæssigt.
Registeransvarlig myndighed Danmarks Statistik
Kontakt Judith Zukunft, Danmarks Statistik. Tlf.: 39 17 34 15.
E-mail: jzu@dst.dk
Population tabellerne er analyseenheden hhv. familier og personer.
En familie er defineret som en eller flere personer, der bor på samme adresse, og som har visse indbyrdes relationer. En familie består efter denne definition enten af en enlig, af et par eller af et ikke-hjemmeboende barn under 18 år. Hjemmeboende børn under 18 år regnes med til forældrenes familie, såfremt de ikke er gift eller selv har hjemmeboende børn. Personer på 18 år eller derover, der bor på samme adresse som den ene eller begge forældre, betragtes som selvstændige familier (voksne med bopæl hos forældre), medmindre de er gift eller selv har hjemmeboende børn. I så fald indgår de enten i gruppen "par" eller i gruppen "enlige".
Familier uden mindst en voksen, der har været fuldt skattepligtig både ved starten og slutningen af året, medtages ikke i de offentliggjorte tabel.
Persongruppen afgrænses som alle personer, der ved årets slutning var 15 år eller ældre, og som har været fuldt skattepligtige både ved starten og slutningen af året. Det vil hovedsagelig sige personer, der hele året har haft fast bopæl i Danmark.
Variable Indkomster indeholder en række centrale og overordnede indkomstvariable fra den skatteorienterede indkomststatistik suppleret med oplysninger om børnetilskud og boligsikring. Dette giver muligheder for en bredere beskrivelse af indkomster og formuer; ikke bare for personer, men også for familier.
Adgang til data Henvendelse til Danmarks Statistik.
Grundmaterialet findes i Indkomst- og Velstandsstatistikregistene, hvor oplysninger er lagret for enkelte personer og familier. Mulighederne for specialanvendelser afgrænses af kvalitets- og diskretioneringshensyn.
Ajourføring Årlig
Kilde Told og Skats centrale slutligningsregister (CSR-L), Told og Skats centrale oplysningsseddelsregister (COR-S), Danmarks Statistiks Arbejdsklassifikationsmodul, Danmarks Statistiks Befolkningsstatistikregister, Danmarks Statistiks Boligstøttestatistikregister, Danmarks Statistiks Bygnings- og boligstatistikregister, Danmarks Statistiks Børnetilskudsstatistikregister, Danmarks Statistiks Ejendomsstatistikregister, Danmarks Statistiks Motorstatistikregister, Danmarks Statistiks Pensionsstatistikregister, Danmarks Statistiks Uddannelsesklassifikationsmodul.
Referencer Indkomst, forbrug og priser (Statistiske Efterretninger) og Danmarks Statistiks statistikbank. Årspublikation: Indkomster