Socialforskningsregisteret

Registerets formål Socialforskningsregistret er en forskningsdatabase til brug for flerårige analyser af udviklingen i den danske befolknings levekår.
Socialforskningsinstituttet og Danmarks Statistik indgik i 1995 en aftale om dannelse af et socialforskningsregister og anvendelsen af dette. Registret blev første gang dannet for året 1988 med oplysninger om befolkningens arbejdsliv, sociale forhold samt familie- og boligforhold.
Registeransvarlig myndighed Danmarks Statistik
Kontakt Ole Schnor tlf. 39 17 39 36, e-post: osc@dst.dk
Population Socialforskningsregistret indeholder data på individniveau om hele den danske befolkning for hvert år i en 10-årig periode, der starter fra og med 1989. Statistikken viser befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet (erhvervs- og beskæftigelsesforhold, arbejdsløshed samt deltagelse i aktiveringsforanstaltninger), indkomster, indkomsterstattende ydelser og andre sociale forhold, familie-/husstands og boligforhold samt uddannelsesforhold.
Variable Aktuelt indgår der 430 variabler i Socialforskningsregistret, inkl. oplysninger om personnummer (identifikationsnøglen til integration af del-registrene) og årstal for hver SFR-satellit.
Adgang til data Henvendelse til Danmarks Statistik
Ajourføring Kvartalsvis, årlig
Kilde Befolkningsstatistikregistret, Bolig- og bygningsstatistikregistret, Statistikregistret vedrørende indkomsterstattende ydelser (sammenhængende socialstatistikregister), Arbejdsklassifikationsmodulet, Statistikregistret for arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger, Arbejdsløshedsstatistikregistret, Indkomststatistikregistret og Statistikregistret for arbejdsmarkedsforskning (IDA).
Tidsmæssig dækning 1989-
Referencer Der udgives ikke nogen statistik fra Danmarks Statistik ud fra Socialforskningsregistret, ligesom der ikke udkommer publikationer med statistik baseret på Socialforskningsregistret.