Arbejdskraftundersøgelsen

Registerets formål Formålet med statistikken er at give en belysning først og fremmest af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet, dvs. belyse hvor stor en andel der er beskæftigede, arbejdsløse eller uden for arbejdsstyrken (studerende eller personer på efterløn).
Registeransvarlig myndighed Danmarks Statistik
Kontaktperson Sofie Valentin Weiskopf T: 39 17 34 64 
E-mail E: swe@dst.dk
Population Kvartårlig stikprøve af 15.600 personer i alderen 15-66 år.
Variable I arbejdsstyrkeundersøgelserne opdeles befolkningen i to hovedgrupper, nemlig personer i arbejdsstyrken og personer uden for arbejdsstyrken.
Personer i arbejdsstyrken opdeles yderligere i to grupper: Personer i beskæftigelse og arbejdsløse.
Adgang til data Henvendelse til Danmarks Statistik
Ajourføring Arbejdskraftsundersøgelserne er siden 1984 gennemført årlig, men siden 1994 som en kontinuerlig undersøgelse.
Kilde Det Centrale Personregiste (CPR), befolkningsstatistikregistret, arbejdsløshedsstatistikken (CRAM), arbejdsmarkedsklassifikationsmodulet(AKM), uddannelses-klassifikationsmodeulet (UKM) og telefonregistret.
Tidsmæssig dækning 1984-
Referencer Nyt fra Danmarks Statistik, Arbejdsmarked (Statistiske Efterretninger), Konjunkturstatistik og Danmarks Statistikbank. Årspublikationer: Statistisk Årbog og Labour force survey, der udgives af EU's statistiske kontor (Eurostat). Dokumentation: Der henvises til serien Arbejdsmarked (Statistiske Efterretninger).