Bygnings- og Boligregisteret (BBR)

Registerets formål Formålet med registeret var at etablere et basisregister om bygnings- og boligforhold til brug for vurdering af fast ejendom og folke- og boligtællinger samt anvendelse til statistiske formål.
Registeransvarlig myndighed Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, web: http://bbr.dk/forside/0/2
Population Samtlige bebyggede ejendomme i Danmark.
Variable Hver enkelt bygnings identifikation, beliggenhed, anvendelse, opførelsesår, størrelse, tekniske forhold, indretning og installationer Hver enkelt bolig- eller erhvervsenheds identifikation, anvendelse, størrelse, indretning, installationer og lejeforhold.
Adgang til Data By- og boligministeriets departement besvarer spørgsmål om betaling for registrets oplysninger og deres videregivelse. Såfremt man er interesseret i at få BBR-oplysninger over flere ejendomme eller at få etableret en direkte terminaladgang til BBR skal man henvende til sig departementets 6. kontor. Adgang HER
Oplysninger om en bestemt ejendom kan fås ved henvendelse til den kommune, boligen ligger i.
Ajourføring Kommunerne indberetter løbende til registeret.
Tidsmæssig dækning 1976-