Førtidspensionistregisteret

Registerets formål Registeret indeholder oplysninger om sociale forhold, sundhed og retsvæsen         
Registeransvarlig myndighed Den Sociale Ankestyrelse
Kontakt Peter Elmer Lauritsen
Telf 39 17 32 23
Mail plt@dst.dk
Population Ca. 200.000 observationer
Variable Ud over oplysninger om selve sagen (deltagelse i forebyggende foranstaltninger, pensionsstatus, sagsart, afgørelse, påbegyndelsestidspunkt, afgørelsestidspunkt, bedømmelsesgrundlag, diagnose og antal indhentede lægeerklæringer), indeholder registeret baggrundsoplysninger om ansøgerne (cpr-nummer, statsborgerskab, bopælskommune, civilstand, indtægter, antal børn, partners indkomst, beskæftigelse, stilling og virksomhedstype).
Adgang til data Den Sociale Ankestyrelse har adgang til data. Derudover kan der til forskningsbrug efter en konkret vurdering gives adgang for andre. Endvidere kan der på serviceydelsesvilkår bestilles særkørsler fra registeret.
Ajourføring Data ajourføres i slutningen af hvert kvartal med afgørelser truffet i det forrige kvartal.
Kilde Alle landets kommuner og sociale nævn udfylder et 8 sider langt indberetningsskema, som indendes til Den Sociale Ankestyrelse. For alle kommuner og nævns vedkommende sker indsendelsen i papirform med undtagelse af to kommuner (Århus og Odense) som indberetter elektronisk.
Tidsmæssig dækning 1996-2001 og fremefter