Medicinsk Fødsels- og dødsfaldsstatistik

Registerets formål Den medicinske fødsels-og dødsfaldsstatistik indeholder oplysninger, der er fremkommet ved at kombinere oplysninger fra CPR-registeret (fra 1997 Landspatientregisteret) med et udvalg af oplysninger fra fødselsanmeldelserne henholdsvis dødsattesterne.
Registeransvarlig myndighed Sundhedsdatastyrelsen
Kontakt Anita Lange
Tel: 3917 3011
e-post:anl@dst.dk
Population Medicinsk fødselsstatistik: oplysninger om alle fødsler i Danmark.
Medicinsk dødsfaldsstatistik: alle personer, med bopæl i Danmark som dør.
Variable Fødselsstatisik: moderens bopæl, alder, civilstand, statsborgerskab og fødested. Om barnet: levendefødt/dødfødt, enkeltfødt/flerfødt samt køn, længde, vægt og paritet.
Dødsfaldsstatistik: køn, alder, bopæl, statsborgerskab og fødested samt oplysninger om dødsstedet og dødsårsager.
Adgang til Data Udtræk kan fås fra Sundhedsdatastyrelsen eller gennem Danmarks Statistik.
Ajourføring Årlig
Kilde Det Centrale Personregister (CPR), Fødselsanmeldelser via Sundhedsstyrelsen, Dødsattester via Sundhedsstyrelsen, Landspatientregisteret - fra 1997 via Sundhedsstyrelsen.
Tidsmæssig dækning 1973-
Referencer Befokningens bevægelser, Statistisk Årbog, Statistisk Tiårsoversigt og Danmarks Statistikbank.