Arbejdsløshed

Arbejdsløshed

Registerets formål Formålet er, at producere statistik der belyser strukturen og udviklingen i befolkningens ledighed på basis af det Centrale Register for Arbejdsmarkedsstatistik (CRAM).
Registeransvarlig myndighed Danmarks Statistik
Kontaktperson Carsten Bo Nielsen, telf: 3917 3245, mail: can@dst.dk
Population Dagpengemodtagere og ledige kontanthjælpsmodtagere
Variable I CRAM ligger, for personer der opfylder ovenstående krav, oplysninger om:
- Afmeldegrund (dvs. personens forsikringsmæssige status på den sidste dag i den aktuelle periode), A-kasse (a-kasse som personen er medlem af ultimo den aktuelle periode), A-kasse afdeling, Alder, Bopælskommune, Civilstand (enke/enkemand, fraskilt, gift, ugift), CPR-nr (personnummer), Efterlønsmarkering (Registrering af om personen var efterlønsmodtager eller ej ved udgangen af den aktuelle periode), Forsikringskategori (heltids-, deltidsforsikrede, ikke-forsikrede), Forsikrede timer (antal forsikrede eller mulige arbejdstimer pr. uge), Geografi (kommune, amt, region), Kvartalets antal ledige timer (antallet af personens ledige timer i kvartalet), Kvartalets ledighedsgrad (forholdet mellem antallet af ledige timer og antallet af forsikrede/mulige arbejdstimer i kvartalet), Køn (M/K), Ledighedens årsag (Vejrlig, arbejdsfordeling, ansat med AF-ferie, ledig med AF-ferie, AF-ferie m.v, ledig med bistandsydelse), Ledighedsmarkering (Markering af ledighed i ugen forud for den aktuelle periode), Månedens ledighedsgrad (forhold mellem antal ledige timer og antal forsikrede/mulige arbejdstimer i måneden), Månedens antal ledige timer ( personens antal ledige timer i måneden), Nationalitetskode (personens statsborgerskab ultimo den aktuelle periode), Periodenummer (periodenummer kan relateres til enten kvartal(1-4), måned (1-12) eller uge (1-53)), Tællingsåret (referenceåret omfattende 12 månedsdagpengeperioder der er forskudt i forhold til kalenderåret), Årets antal ledige timer (personens antal ledige timer i året), Årets ledighedsgrad (forholdet mellem antallet af ledige timer og antallet af forsikrede/mulige arbejdstimer i årsperioden).
Adgang til data Henvendelse til Danmarks Statistik
Ajourføring Månedvis, kvartalvis, årligt
Kilde Arbejdsmarkedsstyrelsens Centrale Register for Arbejdsmarkedsstatistik (CRAM)
Tidsmæssig dækning 1979-
Referencer Nyt fra Danmarks Statistik, Arbejdsmarked (Statistiske Efterretninger), Konjunkturstatistik,og Danmarks Statistikbank.
Årspublikationer: Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt.
I serien Arbejdsmarked (Statistiske Efterretninger) 2001:12, finder man en udførlig beskrivelse af metode og definitioner i arbejdsløshedsstatistikken.