Lægebesøg (tidl Sygesikringsregister)

Registerets formål Udfra datagrundlaget i Sygesikringsregistret er det muligt at analysere befolkningens brug af forskellige sygesikringsydelser inden for de enkelte specialer samt eventuelle geografiske forskelle i forbrugsmønsteret. Samtidig åbner registret mulighed for - ved samkørsel med fx Landspatientregisteret og Dødsårsagsregistret - at få et bedre billede af patienters samlede sygdomsforløb
Registeransvarlig myndighed Sundhedsstyrelsen
Kontakt

Danmarks Statistik

Kamilla Heurlén, telf 3917 3493

Variable Registret indeholder oplysninger om afregning af sygesikringsydelser mellem amterne, København og Frederiksberg kommune - og ydere under sygesikringen, dvs. alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, psykologer m.
Adgang til data Henvendelse til Sundhedsstyrelsen
Tidsmæssig dækning I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister fra 1990 og frem