Dødelighed og erhvervsdatabasen

Registerets formål Formålet med dødelighed og erhvervsdatabasen er at danne et grundlag for analyser over sammenhængen mellem dødelighed og erhverv.
Registeransvarlig myndighed Danmarks Statistik
Kontakt

Specialkonsulent Lisbeth Lavrsen
3917 3103
E-post: lil@dst.dk

For yderligere information, følg link HER

Population Befolkningen fordelt på køn og alder på et givet tidspunkt. Der er anvendt befolkningen ved Folke- og boligtællingen den 9.11.1970 samt befolkningen pr. 1. januar 1981, 1. januar 1986 og 1. januar 1991. Aldersmæssigt afgrænses registerpopulationen til mellem 15 og 75 år. Analysemæssigt normalt til mellem 20 og 64 år.
Variable Antal personer, antal personår og antal døde. Antal personår er beregnet som den tidsmæssige afstand mellem populationens opgørelsedato og udvandringsdato, dødsdato eller periodens slutdato alt efter hvilken dato, der kommer først. En person, der udvandrer, opfattes kun som værende under risiko indtil udvandringsdatoen.
Adgang til data Henvendelse til Danmarks Statistik
Ajourføring Ad hoc (Udgivelser hvert 5. år)
Kilde Folke- og boligtællingen 1970 samt befolkningsstatus pr. 1. januar 1981 og hvert 5. år herefter. Endvidere dødsårsagsstatistikregistret samt transaktionsoplysningerne om udvandring/forsvinden. Efter 1980 anvendes endvidere data fra Arbejdsklassifikationsmodulet, Uddannelsesklassifikationsmodulet samt registret vedr. Indkomserstattende ydelser (den sammenhængende socialstatistik)
Tidsmæssig dækning 1970-
Referencer Statistiske Undersøgelser nr. 37, Dødelighed og erhverv 1970-75, Statistiske Undersøgelser nr. 41, Dødelighed og erhverv 1970-80.
Temahefte: Dødelighed og erhverv 1981-1995. Danmarks Statistik, juni 2001. Undersøgelserne indeholder en detaljeret redegørelse for data og metode.
Endvidere findes resultater fra en specialundersøgelse i "Sociale forskelle i dødeligheden i Danmark", Middellevetidsudvalget (3), Sundhedsministeriet 1994