Indkomststatistik

Registerets formål Formålet med statistikken er at give oplysninger til statistiske opgørelser vedrørende befolkningens indkomst- og fradrags-forhold.
Registeransvarlig myndighed Danmarks Statistik
Kontakt Peter Elmer Lauritsen 3917 3223
e-post:plt@dst.dk
Population Personer som er 15 år ved årets slutning og som er fuldt skattepligtige i hele det pågældende år, hvilket hovedsageligt vil sige personer, der hele året har haft fast bopæl i Danmark.
Variable Statistikken indeholder oplysninger om gennemsnitlig bruttoindkomst (indkomst der kommer til almindelig beskatning - beregnet af Danmarks Statistik), skattepligtig indkomst, og skat og lignende. Den gennemsnitlig bruttoindkomst er videre opdelt på indkomsttyper for forskellige sociogrupper. Skattepligtige personer er endvidere fordelt efter alder, socioøkonomisk gruppe, bruttoindkomstens størrelse, skattepligtig indkomst størrelse og amt. For hver kommune er vist antal skattepligtige personer, den gennemsnitlige størrelse for bruttoindkomst, skattepligtig indkomst samt skat og lignende. For skattebegunstigede pensionsordninger er vist antal personer og gennemsnitlig indbetaling på aldersgrupper og på socioøkonomiske grupper.
Adgang til Data Henvendelse til Danmarks Statistik.
Grundmaterialet findes i Indkomststatistikregisteret med oplysninger på personniveau. Registeret rummer indkomstoplysninger på et betydeligt mere detaljeret grundlag, som kan leveres på servicebasis.
Ajourføring Årlig
Kilde Fra Told- og skattestyrelsen:
Det Centrale Skatteyderregister (CSR), Det Centrale Oplysningsseddelregister (COR), Det Centrale Pensionsregister og Pensionsafgifstregisteret.
Derudover er anvendt flg. registre i Danmarks Statistik:
Erhvervsregisteret, Register for arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger (AMFORA), Dagpengeudbetalingsregister, Befolkningsstatistikregister, Arbejdsklassifikationsmodul (AKM), Børnetilskudsstatistikregister, Pensionsstatistikregister og Boligstøttestatistikregister.
Tidsmæssig dækning 1970-
Referencer Skatteorienteret indkomststatistik 2000 er offentliggjort i Nyt fra Danmarks Statistik og i Statistiske Efterretninger den 20. december 2001.