Landspatientregisteret

Registerets formål - At danne grundlag for Sundhedsstyrelsens løbende Sygehusstatistik og forsyne de myndigheder, der er ansvarlige for sygehusplanlægningen med det nødvendige beslutningsgrundlag
- Indgå som grundmateriale i forbindelse med overvågningen af hyppigheden af forskellige sygdomme og behandlinger
- Bidrage til den medicinske forskning og kvalitetssikring.
Registeransvarlig myndighed Sundhedsdatastyrelsen
Kontakt Statens Seruminstitut

Kristian Nielsen
krni@sundhedsdata.dk

Erik Villadsen 
erv@sundhedsdata.dk

Population LPR indeholder oplysninger om personer, der siden 1977 har været indlagt på somatiske sygehusafdelinger. Fra 1995 indgår ambulante og skadestuepatienter ligeledes i registeret. Fra samme år indberetter alle psykiatriske afdelinger ligeledes til LPR, hvorfra oplysningerne videregives til det Psykiatriske Centralregister i Århus.
Variable Registeret indeholder flg. oplysninger om hver person: personoplysninger (CPR-nummer, bopælskommune), start- og afslutningsoplysninger f.eks. indlæggelses- og udskrivningsdatoer, tidsangivelser for hændelser under sygdomsforløb, diagnoseoplysning, oplysninger om undersøgelser og behandlinger - herunder operationer, oplysninger om ulykker, årsag til passiv ventetid samt supplerende oplysninger vedr. fødsler.
Adgang til data Henvendelse til Sundhedsstyrelsen
Ajourføring Oplysningerne i LPR tilvejebringes ved månedlige indberetninger fra sygehusene. Oplysninger om et kaldenderårs samlede antal udskrivninger, ambulante og skadestuekontakter kan først ventes tilgængelige for udkørsler i efteråret det følgende år.
Tidsmæssig dækning 1977-