Sygehusbenyttelsesregisteret

Registerets formål Formålet med statistikken er at bidrage til en belysning af sammenhængen mellem sociale forhold og indlæggelser på sygehuse.
Registeransvarlig myndighed Danmarks Statistik
Kontakt Kamilla Heurlén
telefon 39 17 34 93
epost kah@dst
Population Indlæggelser på somatiske heldøgnsafdelinger i løbet af et kalenderår.
Variable Køn, alder, diagnose, bopælsamt og en række baggrundsvariable: familietype, stillingsgruppe, uddannelse, dominerende social ydelse, boligtype, herkomst og jobfunktion. Oplysninger om personens sygehusindlæggelser og personens socio-økonomiske forhold.
Ajourføring Årlig
Adgang til data Henvendelse til Danmarks Statistik
Kilde Landspatientregistret, Sundhedsstyrelsen samt flg. registre i Danmarks Statistik:
Befolkningsstatistikregistret, Det medicinske fødsels- og dødsfaldsstatistikregister, Bolig- og bygningsstatistikregistret, Uddannelsesklassifikationsmodulet, Arbejdsklassifikationsmodulet, Velstandsstatistikregistret, Sygesikringsstatistikregistret, og Registret over indkomsterstattende ydelser.
Tidsmæssig dækning 1990-
Referencer Nyt fra Danmarks Statistik, Sociale forhold, sundhed og retsvæsen (Statistiske Efterretninger).
Årspublikationer: Statistisk Årbog.
www.statistikbanken.dk: UD1, UD2, UD3, PA1, PA1A, PA2, PA2A, PA3, PA4, PA5