Befolkningsstatistik

Registerets formål Statistikken belyser befolkningens udvikling og sammensætning i Danmark. Formålet er at bidrage med oplysninger om befolkningsudviklingen til den kommunale, amtskommunale og statslige planlægning samt til private virksomheder.
Registeransvarlig myndighed Danmarks Statistik
Kontaktperson Dorthe Larsen T: 39 17 33 07
E-mail E: dla@dst.dk
Population Personer med bopæl i Danmark. Ved opgørelsen af den samlede befolkning pr. 1. januar er udgangspunktet de personer, der på denne dato står tilmeldt folkeregistret (CPR).
Variable Befolkningsstatistikken omfatter udover statistikker om hele befolkningen, statistikker over fødsler, dødsfald, vielser, opløste ægteskaber, overlevende ægtefæller, registrerede partnerskab, indenlandske flytninger, udenlandske vandringer, naturalisationer og adoptioner.
Adgang til data Henvendelse til Danmarks Statistik
Ajourføring Kvartalsvis, årlig
Kilde Kilde til statistikken er Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister, som ugentlig modtager oplysninger om fødte, døde, flytninger, ind- og udvandringer, vielser, skilsmisser, naturalisationer og adoptioner mv. fra det Centrale Personregister (CPR). CPR opdateres dagligt.
Tidsmæssig dækning 1971-
Referencer Nyt fra Danmarks Statistik, Befolkning og Valg (Statistiske efterretninger), Konjunkturstatistik og Danmarks Statistikbank.
Årspublikationer: Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt, Befolkningens bevægelser og Befolkningen i kommunerne.
En udførlig metodebeskrivelse findes i Årspublikationen Befolkningens Bevægelser