Sygedagpengestatistikregisteret

Registerets formål Statistikken belyser sammenhængen mellem sociale forhold og sygedagpenge-systemet.
Registeransvarlig myndighed Danmarks Statistik
Kontakt Bo Møller
39 17 31 04
e-post: bom@dst.dk
Population Statistikken opgør antal modtagere og sager samt udgifter til dagpenge ved sygdom og fødsel inden for et kalenderår. Kun sager med udbetaling gennem det kommunale dagpengsystem indgår. Statistikken viser yderligere længden af sagerne samt forbrugets sammenhæng med bl.a. familie, erhverv og branche.
Variable Der kan fordeles efter køn, alder, bopælskommune og en række bag-grundsvariable, bl.a. familietype, stilling og erhverv. Sagerne kan grupperes efter varig-hed. Det er muligt at foretage yderligere andre opgørelser. I Sygedagpengestatistikregistret ligger for hver person/sag følgende oplysnin-ger: Første fraværsdato (sagsstart) Første og sidste beregningsdato (dagpengeperiode) Sagsart Ophørsårsag Ydelsesårsag ved sagsforlængelse Udbetalt beløb til hhv. sikrede og arbejdsgiver Erhverv Stilling/socioøkonomisk status Familietype
Adgang til data Henvendelse til Danmarks Statistik
Ajourføring Årlig
Kilde Kommunedatas fællesadministrative sygedagpengesystem Befolkningsstatistikregistret, Danmarks Statistik. Den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS), Danmarks Statistik.
Tidsmæssig dækning 1983-
Referencer Nyt fra Danmarks Statistik, Sociale forhold, sundhed og retsvæsen (Statistiske Efteretninger), Statistikservice og Danmarks Statistikbank. Årspublikationer: Statistisk Årbog.