Tvang i Psykiatrien

Registerets formål Danne grundlag for Sundhedsstyrelsens opgaver med tilsyn og overvågning. Desuden tilvejebringer registeret de nødvendige oplysninger til Sundhedsstyrelsens statistiske, planlægningsmæssige og styringsmæssige opgaver på psykiatriområdet
Registeransvarlig myndighed Sundhedsstyrelsen
Kontakt

Statens Seruminstitut

Emil Nygaard Jørgensen, e-mail: tvang@ssi.dk, Tlf.: 2230 7904

Variable Registeret indeholder oplysninger om:

* frihedsberøvelser
* tvangsbehandlinger
* fikseringer
* aflåsning af afdelingens yderdør
* fysiske magtanvendelser i form af fastholden eller beroligende medicin 
* beskyttelsesforanstaltninger. 

Endvidere registreres der lovpligtige indberetninger over antallet af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner. Embedslægeinstitutionen fører tilsyn med tvangsanvendelsen på psykiatriske afdelinger
Adgang til data Henvendelse til Sundhedsstyrelsen
Ajourføring Løbende
Tidsmæssig dækning 1.1.1999-