Fødselsregisteret

Registerets formål Fødselregisteret rummer oplysninger om alle fødsler på hospital og om hjemmefødsler.
Registeransvarlig myndighed Sundhedsstyrelsen
Kontaktperson Christian Theodor Ulrich
Tlf.: 3268 9065

 

E-mail chtu@ssi.dk
Population Alle fødsler på hospital og hjemme fra og med 1973.
Variable Registret indeholder oplysninger om selve fødslen, resultat af fødslen,og om der har været komplikationer i fødselsforløbet.
Adgang til data Henvendelse til Sundhedsstyrelsen
Kilde Datagrundlaget for Fødselsregisteret var i perioden 1973 til 1995 baseret på skemaindberetning til Sundhedsstyrelsen. Fra 1995 er indberetningen om fødsler på hospital sket elektronisk via Landspatientregisteret. Endvidere indgår udtræk fra CPR, det centrale personregister, og skema-indberetninger om hjemme- og dødfødsler i registret
Tidsmæssig dækning 1973-